Giới Thiệu Sách Phi-líp

Học theo từng câu trong sách Phi-líp

Mời Các Bạn Đến Học Chung

Mặc dầu loạt bài học này được giới thiệu là sẽ dựa trên từng câu trong sách Phi-líp, thực ra bài chỉ nhấn mạnh vào câu 1 đến 16 trong chương 3. Xin quý độc giả cứ tự tiện tùy theo sự cảm động riêng đọc toàn sách để tự học hỏi và suy gẫm.

Sách Phi-líp

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , , , and