Học Kinh Thánh

Kinh Thánh không phải chỉ được truyền lại cho các thần học gia, nhưng cho mọi người ở một trình độ mà ai qua đó cũng có thể biết ý Đức Chúa Trời

Dĩ nhiên có nhiều đoạn khó hiểu đòi hỏi kiến thức về những bối cảnh lịch sử, nhưng cũng có đủ những chân lý rõ ràng để hiểu và sống theo trọn đời. Tôi thường dùng ví dụ về một mặt phẳng được định bởi 3 điểm. Hãy gọi là mặt phẳng chân lý. Trong Kinh Thánh có vô số, nhiều hơn chỉ có 3, những điểm chân lý để khẳng định chương trình cứu rỗi của Chúa. Nếu chúng ta thường xuyên kiểm chứng sự hiểu biết của mình với những điểm chân lý đó, thì chẳng thể hiểu sai.