Chúng Ta Cần Nhân Danh Ai Khi Cử Hành Phép Báp-têm?

Một trong những vấn đề quan trọng gây nên sự ngăn cách giữa các Cơ-đốc Nhân -đến nỗi tạo nên những hệ phái- được đặt nền tảng trên việc danh ai phải được nhắc đến khi cử hành lễ báp-têm ("Nhân danh … tôi làm phép báp-têm cho …"). Có vài nơi trong sách Công Vụ nói đến sự làm phép "báp-têm trong danh Chúa Giê-su," nhưng trong sách Ma-thi-ơ chúng ta được dạy "báp-têm trong danh Đức Chúa Cha, Con và Thánh Linh." Nhưng điều đáng chú ý về danh ai được nhắc đến có thể được hiểu rõ ràng hơn qua cái nhìn của một người Do-thái.

Một người bạn thân mến, Doug Olsen ở trang mạng myredeemer.org, cho phép tôi đăng ở đây một bài viết rất hữu ích về một đề tài quan trọng là phép báp-têm.

Báp-têm Trong Danh Chúa Giê-su

Có nhiều chỗ trong sách Công-vụ viết rằng người ta được báp-têm trong danh Chúa Giê-su. Và ngày hôm nay, trong lễ báp-têm, người ta nhân danh Chúa Giê-su tuân theo nguyên tắc này trong Kinh Thánh.

Phi -e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Ðức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Ðức Thánh Linh. (Acts 2:38)

Nhưng khi chúng đã tin Phi-líp, là người rao giảng Tin Lành của nước Ðức Chúa Trời và danh Ðức Chúa Jêsus Christ cho mình, thì cả đờn ông, đờn bà đều chịu phép báp-tem. (Acts 8:12)

14 Các sứ đồ vẫn ở tại thành Giê-ru-sa-lem, nghe tin xứ Sa-ma-ri đã nhận lấy đạo Ðức Chúa Trời, bèn sai Phi -e-rơ và Giăng đến đó. 15 Hai người tới nơi, cầu nguyện cho các môn đồ mới, để cho được nhận lấy Ðức Thánh Linh. 16 Vì Ðức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó; họ chỉ nhơn danh Ðức Chúa Jêsus mà chịu phép báp-tem thôi. (Acts 8:14-16)

47 Bấy giờ Phi -e-rơ lại cất tiếng nói rằng: Người ta có thể từ chối nước về phép báp-tem cho những kẻ đã nhận lấy Ðức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? 48 Người lại truyền làm phép báp-tem cho họ nhơn danh Ðức Chúa Jêsus Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày. (Acts 10:47-48)

Nhân Danh Đức Chúa Trời Ba Ngôi

Nhưng trong chương 28 của sách Ma-thi-ơ (Đại Mạng Lệnh) Kinh Thánh chép rằng mọi người phải được báp-têm trong danh của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và ngày hôm nay có nhiều người nhân danh cả Ba Ngôi trong lễ báp-têm, có lẽ vì phản ảnh nhiều quyền năng hơn và một phần có lẽ để thỏa cả hai điều kiện (phòng ngừa trường hợp Chúa coi trọng cách này hơn cách kia).

19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. (Matthew 28:19-20)

Dù Cách Này Hay Cách Kia - Điều Quan Trọng Là Chúa Giê-su

Trong mỗi đoạn này -trong Công-vụ và Ma-thi-ơ 28- những người nghe lời tuyên xưng “làm phép báp-têm nhân danh …” là những người Do-thái. Họ đang lìa bỏ hệ thống cũ đặt nền tảng trên sự cậy vào luật pháp để được xưng công bình. Luật pháp gồm có sự thờ phượng trong đền thờ, các của lễ và sinh tế, cũng như tiêu chuẩn sinh hoạt trong đời sống. Mặc dầu hệ thống đó có vẻ như cho họ một con đường đạt được sự chấp nhận và tha thứ của Chúa. Thực ra, đó chỉ là hình bóng của sự sẽ đến. Còn hình thật là Chúa Giê-su.

Dầu những người Do-thái này chỉ tuyên xưng một danh Chúa Giê-su hay như một trong Ba Ngôi Đức Chúa gtrời, không thành vấn đề. Bởi sự được báp-têm trong danh “Chúa Giê-su”, họ xưng nhận (đồng ý) rằng Chúa-Giê-su là Đấng Mê-si -đồng một cương vị với Đức Chúa Cha -là Đức Chúa Trời trong hình dạng loài người. Làm như vậy, họ tuyên bố đây là lần cuối cùng họ giữ nghi lễ tẩy rửa, và công bố rằng họ sẽ từ bỏ sự rửa đặt nền tảng trên nỗ lực của xác thịt để thỏa những đòi hỏi của luật pháp và chấp nhận sự rửa toàn vẹn và tối hậu -một lần đủ cả.

Bài kế: Kết Luận Về Ý Nghĩa Phép Báp-têm

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen