Phép Báp-têm Có Những Mục Đích Gì?

Mỗi sứ giả của Chúa có một sứ điệp rất liên hệ và có chủ đích nhắm vào một đối tượng nào đó. Trước hết chúng ta quan sát sứ đồ Giăng khi ông được Chúa (Cha) sai đi báo trước với nước Ich-ra-ên về Chúa Giê-su (Con) là Đấng Cứu Thế qua phép báp-têm. Kế đó, Phi-e-rơ và các sứ đồ có nhiệm vụ rao truyền một sứ điệp dường như giống sứ đồ Giăng, nhưng nhấn mạnh vào ý niệm Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Rồi đến lúc Chúa Giê-su chịu báp têm ở sống Giô-đanh. Cuối cùng, khi sứ đồ Phao-lô thấy Chúa Giê-su trong một khải tượng, ông được sai đi rao truyền một sứ điệp khác cho một dân tộc khác.

Một người bạn thân mến, Doug Olsen ở trang mạng myredeemer.org, cho phép tôi đăng ở đây một bài viết rất hữu ích về một đề tài quan trọng là phép báp-têm.

Phép Báp-têm Có Bốn Mục Đích

Chúa đã dùng bốn tác giá khác nhau để viết bốn phúc âm nhắm vào bôn nhóm người khác nhau. Mặc dầu tất cả cùng nói về một sứ điệp, Chúa Giê-su đã được bày tỏ các khác biệt cho mỗi nhóm.

Theo cùng một đường lối, Chúa đã dùng phép báp-têm qua bốn sứ giả để giãi bày tin mừng cứu rỗi đến bốn nhóm người khác nhau. Trong mỗi một trường hợp, Chúa truyền đạt cùng một sứ điệp nhưng qua những hình thức khác nhau mà họ có thể hiểu được.

Dĩ nhiên, sứ điệp đã -và mãi mãi sẽ là- sự cứu rỗi chỉ qua Đức Chúa Giê-su Christ. Phần duy nhất mà con người có trong tiến trình này là từ bỏ những nỗ lực của chính mình -sự tìm kiếm công bình từ chính bản thân.

Phép Báp-têm Của Giăng Nhận Diện Chúa Giê-su Là Đấng Cứu Thế

Chúa tỏ rõ cho dân sự qua các nhà tiên tri rằng họ không thể đẹp lòng Ngài qua các nỗ lực làm theo các điều dạy bảo trong sách luật pháp. Sau đó Chúa Giê-su -Đấng Mê-si đã được mặc khải hằng mấy trăm năm trước đó- đã đến thế gian để chỉ cho họ một cách trọn vẹn điều kiện để được sự công bình theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời -và cách nào họ có thể đạt được sự công bình tuyệt đối đó.

Sự kiện đó dẫn chúng ta tới mục đích của Giăng Báp-tít về phép báp-têm. Đức Chúa Trời, Cha, truyền cho Giăng dùng phép báp-têm để chỉ ra cho người Do-thái Chúa Giê-su chính là Đấng Mê-si cho quốc gia Ích-ra-ên. Do đó sứ điệp của Giăng là “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời.” (Đọc tiếp …)

Phép Báp-têm Của Chúa Giê-su Rất Khác Biệt

Sứ điệp của Chúa Giê-su rất đơn giản: “Ta là Đường Đi, Chân Lý, và Ngưồn Sống!” Giăng giải thích rằng Chúa Giê-su sẽ làm phép báp-têm bằng cách khác. Ngài sẽ không làm phép báp-têm theo nghi lễ bằng nước, nhưng bằng Thánh Linh. Báp-têm của Ngài sẽ bằng lửa để thiêu đốt những sự hư hoại bởi tội lỗi; và với Thánh Linh là Đấng sẽ ban sự sống mới cho mọi kẻ nhận được Ngài. (Đọc tiếp …)

Phi-e-rơ Và Các Sứ Đồ Khác Đang Đánh Dấu Sự Cuối Cùng Của Luật Pháp

Bất luận khi nào bệnh tất hoặc chết chóc khiến một người nào đó trở nên ô uế, sự phục hồi người đó đòi hỏi một sự tẩy rửa bằng nước -làm cho thanh sạch -lễ báp-têm. Những sự tẩy rửa này là một phần lớn trong đời sống người Do-thái. Sứ điệp mà Phi-e-rơ và các sứ đồ khác truyền đạt cho người Do-thái là họ sẽ được tẩy rửa lần cuối cùng bằng nước để đánh dấu sự cuối cùng của đời sống họ dưới luật pháp. Đó là một cách đem lại hồi chung kết đối với đời sống cũ. (Đọc tiếp …)

Phép Báp-têm Của Phao-lô Nói Về Đời Sống Mới

Sứ điệp của Phao-lô đặc biệt nhắm vào người không thuộc gốc Do-thái, họ không sống nhờ những nghi lễ tẩy rửa. Ông giải thích cho họ -những người ngoại này- rằng chỉ có một báp-têm được thực hiện bởi Đức Thánh Linh để hội nhập những kẻ tin vào một thân thể của Đấng Christ. Mục vụ của Phao-lô không có phép báp-têm bằng nước vì người ngoại không cần nó để chấm dứt mối liên hệ với luật pháp Môi-se. Họ cần bắt đầu một mối liên hệ với Đức Chúa Trời Hằng Sống. (Đọc tiếp …)

Bài kế: Báp-têm của Giăng

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen