Kết Luận Về Phép Báp-têm Bằng Nước

Để một Cơ-đốc Nhân sống một đời sống tâm linh lành mạnh, người đó phải được vững nền trên những chân lý quan trọng của Thánh Kinh. Buồn thay, nhiều người trong chúng ta chỉ lập đi lập lại điều họ đã nghe được từ những người có nhiều ảnh hưởng trên họ năm này qua năm kia thay vì tự mình đọc lấy để biết lời Chúa cho chính mình -theo sát từ tiết hay văn mạch- rồi để Đức Thánh Linh hướng dẫn và bày tỏ ý nghĩa chân thực. Phép báp-têm phải được suy gẫm cẩn trọng và sâu nhiệm hơn những truyền thống và sự giảng dạy trong hội thánh.

Một người bạn thân mến, Doug Olsen ở trang mạng myredeemer.org, cho phép tôi đăng ở đây một bài viết rất hữu ích về một đề tài quan trọng là phép báp-têm.</apn>

Chúa Chỉ Đòi Hỏi Báp-têm Thuộc Linh

Báp-têm duy nhất Chúa đòi hỏi là phép bởi Đức Chúa Trời -Đức Thánh Linh- khi Ngài tháp chúng ta vào thân thể Đấng Christ. Đây là điều bắt buộc!

1 Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, 2 phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, 3 dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. 4 Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; 5 chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem; 6 chỉ có một Ðức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. (Ephesians 4:1-6)

Phép báp-têm đó là khi chúng ta được sinh ra bởi Thánh Linh -tái sinh.

3 Ðức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Ðức Chúa Trời. 4 Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? 5 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa Trời. 6 Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. (John 3:3-6)

Một Ơn Phước Thứ Nhì (A Second Blessing)?

Mặc dầu có một số người đồng ý rằng sự cứu rỗi khởi đầu với phép báp-têm thuộc linh, họ đã được dạy rằng có một ơn thứ nhì xảy ra vào lúc nhận phép báp-têm. Nhưng điều này không thể dựa trên sự thật vì Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng hễ ai ở trong Đấng Christ thì đã nhận được mọi thứ phước lành trên trời. Do đó nếu chúng ta nhận được mọi phước lành thuộc linh rồi, thì Chúa còn giữ lại phước lành thứ nhì làm gì khi Ngài đã ban tất cả cho chúng ta?

3 Ngợi khen Ðức Chúa Trời, Cha Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Ðấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, 4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Ðấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ðức Chúa Trời. (Ephesians 1:3-4)

Phép Báp-têm Bằng Nước Còn Cần Thiết Cho Thời Nay Không?

Chắc chắn là có! Điều đó không có nghĩa là chúng ta bắt buộc phải có phép báp-têm -nhưng nó rất hữu ích để làm một cái mốc của thời gian mà một người có thể quay về, trong ý tưởng, nhớ lại, quả quyết tuyên bố rằng, “Đó là ngày tôi trở nên người Cơ-đốc Nhân; là ngày tôi được tái sinh. Đó chính là ngày tôi đã chết và chôn cùng Đấng Christ; và được sống lại cùng Chúa trong đời mới. Ngày tôi là một tạo vật được dựng nên mới.”

Khi đối diện với kẻ thù nghịch trong thì yếu đuối hoặc đầy nghi vấn, lòng vững tin rằng: “Satan hãy lìa khỏi ta, vì ta là con Đức Chúa Trời; một người em của Đấng Christ; một kẻ đồng kế tự trong vương quốc Ngài! Và tôi nhớ ngày đó khi tôi dầm mình dưới nước!”

12 Anh em đã bởi phép báp-tem được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. 13 Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ðức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Ðấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta: 14 Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự; (Colossians 2:12-14)

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen