Mục Đích Của Phép Báp-têm Của Chúa Giê-su Là Gì?

Sứ điệp của Chúa Gie-su rất đơn giản: "Ta là Con Đường, Chân Lý, và Nguồn Sống!" Giăng giải thích rằng Chúa Giê-su sẽ báp-têm bằng cách khác. Ngài sẽ không làm phép báp-têm bằng nước như một nghi lễ, nhưng bằng Thánh Linh. Báp-tem của Ngài sẽ được làm bằng lửa để hủy diệt sự hư hoại gẩy ra bởi tội lỗi; và bằng Thánh Linh là Đấng sẽ mang lại đời sống mới cho mọi kẻ tiếp nhận Ngài.

Một người bạn thân mến, Doug Olsen ở trang mạng myredeemer.org, cho phép tôi đăng ở đây một bài viết rất hữu ích về một đề tài quan trọng là phép báp-têm.

Sứ Điệp Của Chúa Là Cho Mọi Người

Sứ điệp của Chúa Giê-su rất đơn giản: “Ta là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống!” Mặc dù Ngài đã đến đầu tiên với tuyển dân của Ngài (và hầu hết họ từ khước Ngài) -Ngài đã đến với toàn thế gian.

9 Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. 10 Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. 11 Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. 12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, 13 là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Ðức Chúa Trời vậy. (John 1:9-13)

Báp-tem Của Chúa Là Bằng Đức Thánh Linh

Báp-têm của Chúa Giê-su thật rất khác với các báp-têm khác; vì đó là bằng Thánh Linh và bằng lửa. Đức Thánh Linh là cho những kẻ tiếp nhận Ngài còn lửa thì dành cho những kẻ từ chối!

32 Giăng lại còn làm chứng nầy nữa: Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bò câu, đậu trên mình Ngài. 33 Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; nhưng Ðấng sai ta làm phép báp-tem bằng nước có phán cùng ta rằng: Ðấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Ðấng làm phép báp-tem bằng Ðức Thánh Linh. 34 Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Ðức Chúa Trời. (John 1:32-34)

“11 Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Ðấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Ðấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Ðức Thánh Linh và bằng lửa. 12 Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.” (Matthew 3:11-12)

Câu hỏi thường được nêu lên là: “Chẳng phải Chúa Giê-su đã làm báp-têm bằng nước sao?” Hãy xem Kinh Thánh nói gì về điều này trong sách tin lành Giăng.

1 Khi Chúa đã hay rằng người Pha-ri-si có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp tem được nhiều môn đồ hơn Giăng, 2 (kỳ thiệt không phải chính Ðức Chúa Jêsus làm phép báp tem, nhưng là môn đồ Ngài) (John 4:1-2)

Bài Kế: Phép Báp-têm Của Các Sứ Đồ

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen