Mục Đích Của Báp-têm Của Các Sứ Đồ Là Gì?

Bất cứ khi nào bệnh tật hoặc chết chóc làm một người trở nên ô uế, sự phục hồi người đó đòi hỏi phải có một nghi lễ tẩy rửa -làm cho thanh sạch -lễ báp-têm. Những sự tẩy rửa này là một phần lớn trong đời sống người Do-thái. Sứ điệp mà Phi-e-rơ và các sứ đồ khác truyền đạt cho người Do-thái là để họ rửa một lần cuối cùng bằng nước để đánh dấu đoạn kết của đời sống họ dưới luật pháp. Đó là một phương cách để đem lại kết thúc của một đoạn đời đã qua.

Một người bạn thân mến, Doug Olsen ở trang mạng myredeemer.org, cho phép tôi đăng ở đây một bài viết rất hữu ích về một đề tài quan trọng là phép báp-têm.

Các Sứ Đồ Cho Người Do-thái

Không giống như Phao-lô, Phi-e-rơ và các sứ đồ khác được chỉ định làm sứ đồ cho người Do-thái.

7 Trái lại, họ thấy sự giảng Tin Lành cho kẻ không chịu phép cắt bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng Tin Lành cho người chịu phép cắt bì đã giao cho Phi-e-rơ vậy, 8 vì Ðấng đã cảm động trong Phi-e-rơ để sai người làm sứ đồ cho những kẻ chịu cắt bì, cũng cảm động trong tôi để sai tôi làm sứ đồ cho dân ngoại, 9 và nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì Gia-cơ, Sê-pha, Giăng là những người được tôn như cột trụ, trao tay hữu giao kết với chúng tôi, tức là Ba-na-ba và tôi, hầu cho chúng tôi đi đến cùng dân ngoại, còn các người ấy thì đến cùng những kẻ chịu phép cắt bì. (Galatians 2:7-9)

Một Nguồn Mạch Mới Cho Sự Tha Thứ

Các sứ đồ đang gồng gánh một sứ điệp rằng người Do-thái phải chịu một lần rửa (báp-tem) cuối cùng bằng nước. Câu chuyện người đàn bà bên bờ giếng cho chúng ta biết có một thứ nước mà người uống sẽ không bao giờ khát nữa. Tương tự như thế, phép báp-têm mà các sứ đồ đang làm bày tỏ một sự rửa mà người được rửa không bao giờ phải làm lại nữa.

36 Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Ðức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Ðấng Christ. 37 Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi -e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? 38 Phi -e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Ðức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Ðức Thánh Linh. (Acts 2:36-38)

Điều họ được nghe là về một con đường cứu rỗi mới đã và sẽ tiếp tục mãi là Chúa Giê-su Chrít và chỉ mình Ngài mà thôi!

38 Phi -e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Ðức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Ðức Thánh Linh. 39 Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Ðức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. 40 Phi -e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà nầy! 41 Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-tem; và trong này ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh. (Acts 2:38-41)

Những con sinh tế và những của lễ thiêu đã thường là cách người ta nhận được sự tha thứ. Những vật đó được gọi là của lễ chuộc tội và chỉ có hiệu lực cho đến cuối năm. Chúa Giê-su phải trở nên phương cách mới để nhận sự tha thứ. Phương cách của Ngài được gọi là “propitiation” nghĩa là hoàn toàn thỏa mãn giá phải trả cho tội lỗi. Của lễ đó không phải chỉ là một sự tha thứ tạm bợ trong một khoảng thời gian nào đó mà thôi.

Bài kế: Báp-têm Của Sứ Đồ Phao-lô

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen