Mục Đích Của Phép Báp-têm Của Giăng Là Gì?

Đức Chúa Trời, là Cha, sai Giăng dùng phép báp-têm để chỉ ra cho người Do-thái rằng Chúa Giê-su chính là Đấng Mê-si. Do đó sứ điệp của Giăng là "Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời."

Một người bạn thân mến, Doug Olsen ở trang mạng myredeemer.org, cho phép tôi đăng ở đây một bài viết rất hữu ích về một đề tài quan trọng là phép báp-têm.

Giăng Chỉ Ra Cho Người Do-thái Chúa Giê-su Chính Là Đấng Mê-si

Giăng được Đức Chúa Trởi là Cha sai đi để chỉ ra cho người Do-thái Con Ngài Chúa Giê-su chính là Đấng Mê-si và để cho họ thấy sự cần một con đường mới đến sự cứu rỗi. Và ông đã dùng phép báp-têm để thực hiện việc đó!

Những lãnh tụ tôn giáo biết rằng Đấng Mê-si đến để mang lại sự cứu rỗi; họ đã đọc những lời truyền lại từ các tiên tri nhiều năm về trước. Nhưng chẳng qua họ không biết Ngài sẽ đến như thế nào. Do đó khi họ nghe nói về báp-têm của Giăng, họ đến để chất vấn ông. Ông trả lời họ nói rằng báp-têm của ông chỉ làm bằng nước; nhưng báp-têm thật thì chưa đến.

29 Qua ngày sau, Giăng thấy Ðức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất tội lỗi thế gian đi. 30 Ấy về Ðấng đó mà ta đã nói: Có một người đến sau ta, trổi hơn ta, vì người vốn trước ta. 31 Về phần ta, ta vốn chẳng biết Ngài; nhưng ta đã đến làm phép báp-tem bằng nước, để Ngài được tỏ ra cho dân Y-sơ-ra-ên. (John 1:29-31)

Giăng nổi tiếng về giảng dạy về sự ăn năn. Sứ điệp của ông nói về một con đường mới để tiếp nhạn sự tha tội. Đó là qua đức tin nơi “Chiên Con Đức Chúa Trời; thay vì sự cậy nơi luật pháp và dâng của lễ không ngừng nghỉ. Sự ăn năn về tội lỗi không phải làm cách nào để đừng phạm tội nữa. Ăn năn thật là thay đổi phương cách một người tiếp nhận sự tha thứ. Đó là sự đổi hướng từ cậy nơi nỗ lực của mình để cậy nơi ơn tha thứ Chúa Ban qua Con Ngài.

Bài Kế: Phép Báp-têm Của Chúa Giê-su

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen