Phép Báp-têm Là Trọng Yếu Cho Sự Cứu Rỗi?

Trong Công-vụ đoạn 10 có một câu chuyện về những người ngoại nghe được sứ điệp cứu rỗi của Chúa trong ngôn ngữ của dân tộc họ khi Phi-e-rơ đang rao giảng. Kinh thánh chép rằng họ đã được ban cho Thánh Linh (ấn chứng của sự sống đời đời) và sau đó chọn để nhận phép báp-têm bằng nước. Đó là ước nguyện của riêng họ đê được sự tẩy rửa như một nghi thức mà người Do-thái vẫn thường làm. Do đó rõ ràng là vì họ đã được nhận lãnh Thánh Linh trước, phép báp-têm bằng nước không thể là điều kiện của sự cứu rỗi.

Một người bạn thân mến, Doug Olsen ở trang mạng myredeemer.org, cho phép tôi đăng ở đây một bài viết rất hữu ích về một đề tài quan trọng là phép báp-têm.

Hầu như mỗi hệ phái Tin Lành đều nhấn mạnh về tầm quan trọng của lễ báp-têm. Do đó chắc phép báp-têm phải là một điều trọng yếu trong sự cứu rỗi chứ?

Thật Vây! Như Báp-têm Nào: Thánh Linh Hoặc Nước?

Kinh Thánh chép rằng có một thân thể, một Thánh Linh, một niềm hy vọng, một Chúa, một đức tin, một Đức Chúa Trời, và tương tự như thế, chỉ có một phép báp-têm!

1 Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, 2 phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, 3 dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. 4 Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; 5 chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem; 6 chỉ có một Ðức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. (Ephesians 4:1-6)

Chúng Ta Chẳng Phải Cần Được Sanh Bởi Nước Và Thánh Linh Sao?

Phải! Nhưng đó không phải là về sự rảy hoặc dầm trong nước. Đó là nói về sự sanh về phương diện thể chất (xác thịt sanh bởi xác thịt) hoặc sanh trong phương diện tâm linh (hễ chi sinh bởi Thánh Linh là thần -sự tái sinh)

3 Ðức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Ðức Chúa Trời. 4 Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? 5 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa Trời. 6 Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. (John 3:3-6)

Thế Còn Những Người Được Cứu Trước Khi Nhận Phép Báp-têm?

Có nhiều người ngoại được nhận Thánh Linh và được nhìn nhận là được sự cứu rỗi -rồi sau đó họ nhận phép báp-têm sau khi được cứu!

43 hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. 44 Khi Phi -e-rơ đương nói, thì Ðức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. 45 Các tín đồ đã chịu phép cắt bì, là người kẻ đồng đến với Phi -e-rơ, đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Ðức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. 46 Vì các tín đồ nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Ðức Chúa Trời. 47 Bấy giờ Phi -e-rơ lại cất tiếng nói rằng: Người ta có thể từ chối nước về phép báp-tem cho những kẻ đã nhận lấy Ðức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? 48 Người lại truyền làm phép báp-tem cho họ nhơn danh Ðức Chúa Jêsus Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày. (Acts 10:43-48)

Phép Báp-têm Bày Tỏ Danh Tính Mới Của Chúng Ta

Điều gì xảy ra cho tấm vải trắng dầm trong thuốc nhuộm tím? Nó được rút lên khỏi thuốc nhuộm với một danh tính mới: Vải Tím! Tấm vải trắng cũ không còn nữa.

Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. (2 Corinthians 5:17)

13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, 14 trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. (Colossians 1:13-14)

Chúng ta được báp-têm vào trong một thân thể. Không còn phân biệt người Do-thái hoặc người ngoại -chỉ một Thân Thể mà Chúa Giê-su là Đầu!

12 Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Ðấng Christ khác nào như vậy. 13 Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng tôi đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. (1 Corinthians 12:12-13)

Thế Còn Đoạn Kinh Thánh Nói Chúng Ta Được Cứu Bởi Nước?

Có một đoạn trong Phi-e-rơ thứ nhất về báp-têm bằng nước. Nhưng đoạn này nói rằng báp-têm bằng nước chỉ là để rửa sạch lương tâm khỏi mặc cảm tội lỗi. Nó cho chúng ta cơ hội đánh dấu một thời điểm mà chúng ta nhận một danh tính mới và rồi an nghỉ trong sự cứu rỗi -không còn nghi vấn nữa. Đó là một biến cố để biểu tượng cho một phép báp-têm thật đem đến sự cứu rỗi. Được báp-têm bằng Thánh Linh chính là báp-têm thật!

18 Vả, Ðấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Ðấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Ðức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. 19 Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù, 20 tức là kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô-ê, khi Ðức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi, chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có tám người. 21 Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Ðức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Ðức Chúa Jêsus Christ, 22 là Ðấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Ðức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài. (1 Peter 3:18-22)

Chỉ có một báp-têm ban sự cứu rỗi -và đó là báp-têm bởi Thánh Linh!

Bài kế: Trong Danh Ai?

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen