galatians

An archive of posts tagged galatians.

Ga-la-ti Chương 3

24 min read

Sứ đồ Phao-lô khiển trách hội thánh Ga-la-ti vì đã lìa bỏ đức tin để cậy nơi luật pháp. Ông tiếp tục khuyên nhủ họ rằng sự xưng công bình chỉ được nhờ đức tin, và Đức Chúa Trời hứa ban sự sống đời đời cho những kẻ tin cả mấy trăm năm trước khi luật pháp được ban cho loài người, và lời đức chúa trời đã hứa thì không hề bị hủy bỏ trong bất kỳ trường hợp nào. Luật pháp được ban cho để nhân loại ý thức họ cần Đấng Cứu Thế, chứ không phải để ban sự công chính.

Ga-la-ti Chương 4

16 min read

Phao-lô tiếp tục chứng minh với người Ga-la-ti rằng sự lệ thuộc của họ vào luật pháp chấm dứt khi Đấng Christ đến. Ông dùng hình ảnh người kế tự phục dưới quyền người quản lý cho đến khi trưởng thành. Phao-lô dùng sự tích Y-sác và Ích-ma-ên để chứng tỏ sự mong muốn của người Ga-la-ti được trở về dưới luật pháp là điều trái nghịch với tin lành tự do.