parables

An archive of posts tagged parables.

The Parables of Jesus

1 min read

Reflections on some of Jesus' parables which were often misunderstood or misinterpreted. Virtually all who received Jesus' teaching through them, no matter how earnest they were, tend to view them through the eyes of the flesh, through a worldly perspective. When Jesus talks of the rebirth, Nicodemus automatically assumes that it had to be through the physical means of going back to his mother's womb, while others ask Jesus what they'd have to "DO" to inherit eternal life, and His disciples asked Him what the works of God were so they could "DO" them. No one realized that there were nothing they could "DO" for God's Kingdom.

Ngụ Ngôn của Chúa Giê-su

1 min read

Suy gẫm về một số những ngụ ngôn của Chúa Giê-su thường bị hiểu hoặc giải thích sai lạc. Hầu như tất cả những người dù có thiện chí đến đâu đi chăng nữa, khi nhận được những lời phán của Chúa Giê-su thì thường tìm cách hiểu theo xác thịt, hoặc cái nhìn của đời này. Khi Chúa Giê-su nói về sự tái sinh, thì giáo sư Ni-cô-đem lại nghĩ mình phải trở về lòng mẹ, còn những người khác thì hỏi Chúa họ phải "làm" gì để được sự sống đời đời, và các môn đệ Chúa thì hỏi Ngài công việc của Đức Chúa Trời là gì để họ "làm." Chẳng ai nhận thức được rằng họ không thể "làm" được gì cho nước Đức Chúa Trời.