HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM <br /><span style='font-size: 0.7em; font-style: italic; margin-left: 30px;'>San Francisco, California</span>

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM
San Francisco, California

Dưới đây là một số những bài viết nhắm vào những đoạn hoặc ý niệm trong Kinh Thánh thường bị giải thích sai lạc.

Dĩ nhiên có một số đoạn Kinh thánh khó hiểu đòi hỏi kiến thức về bối cảnh lịch sử và văn hóa, nhưng cũng có dủ những chân lý nền tảng rõ rệt dễ hiểu hầu người tín hữu có thể dựa vào đó mà sống suốt cuộc đời. Tôi thích dùng sự so sánh với một mặt phẳng được xác định bởi ba điểm. Hãy gọi đây là mặt phẳng chân lý. Trong Kinh Thánh chứa đựng rất nhiều hơn chỉ 3 điểm chân lý để xác định chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thường kiểm soát những nhận thức, hoặc phân tích, dùng các điểm đó thì chúng ta không thể nào hiểu sai lời viết trong Kinh Thánh. Và khi đó chúng ta thấy các điểm đều qui về một hướng: Chúa Giê-su.

Xuất Ê-díp-tô Ký 19:4-25

13 min read

Chúng ta đã từng nghe nói về Mười Điều Răn, nhưng có ai biết rằng từ nguyên thủy Chúa đã cho dân sự của Ngài một sự lựa chọn giữa luật pháp và ân điển? Khi đưa người Do-thái ra khỏi xứ Ai-cập, Chúa đã gánh họ trên cánh chim ưng. Nói cách khác, Ngài đã giải thoát họ bằng ân điển. Nhưng thay vì thỏa lòng sống trong ân điển Chúa, họ lại muốn sống dưới luật pháp.

Chịu khổ với Chúa

8 min read

Không phải chỉ riêng gì tín hữu đạo Tin Lành mới có khái niệm về sự khổ đau là phương tiện để tấn tới trong đời sống tâm linh. Hầu như mọi tôn giáo đều coi trọng sự xả thân vì đạo. Riêng trong đạo Tin Lành, Kinh thánh nói gì về sự chịu khổ? Chúng ta hãy nhìn sâu vào sự chịu khổ của Đấng Christ để thử nghiệm khái niệm của chúng ta về sự chịu khổ với, hoặc cho, Chúa có thực đúng với ý của sứ đồ Phao-lô khi ông viết đoạn Kinh thánh Romans 8:17 không.